Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2019

I EU finns bara en enda genetiskt modifierad (GM) gröda som lantbrukare får odla. Det är en typ av majs som står emot skadeinsekter. Varför odlar vi inte fler GM-grödor? EU reglerar nya sorter av grödor olika beroende på vilken teknik förädlaren har använt. Det tar cirka två år att få en sort, som inte är GM, provad för godkännande. Att få en GM-gröda godkänd är dyrt och tar lång tid. Forskare, myndigheter och andra menar att de här reglerna förhindrar utvecklingen av GM-sorter som är bra för miljö och hälsa. Vi pratar med Jens Weibull (Jordbruksverket), Marie Nyman (Gentekniknämnden) och Dennis Eriksson (Mistra Biotech) om hur lagstiftningen påverkar växtförädlingen.