Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 8, 2018

Forskaren Fredrik Levander vill förbättra metoderna för att mäta vilka proteiner som finns i cellerna hos till exempel en tjur eller en potatis. Om vi ser generna som en bok med recept, så är proteinerna, som generna ger upphov till, ingredienserna som samspelar och avgör vilka egenskaper en organism får. Proteinerna fungerar som byggstenar, signalsystemskomponenter och enzymer som styr biokemiska processer. Fredrik tänker sig att proteinanalyser ska fungera som ett komplement till DNA-analyser inom växtförädling och djuravel, för att välja ut rätt individer.