Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2018

Efter att genbanken i Aleppo i Syrien förstördes, kunde växtforskarna därifrån senare få tillbaka fröer av samma sort som de förlorat, från ett backup-lager i Svalbard.
Internationella genbanker är viktiga för att bevara mångfalden av djur och växer. Om inte genbanker fanns skulle arvsanlagen för egenskaperna hos lantsorter av grödor och lantraser av husdjur riskera att gå förlorade. Vi åker till Nordiskt genresurscenter och pratar med Ulrika Carlson-Nilsson och Pawel Chrominski. Och vi besöker världens största fröbank för vete och majs i Mexiko, och pratar med Denise Costich och Bibiana Espinosa.