Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 8, 2020

Inom växtförädling och djuravel behöver vi vara riskmedvetna, oavsett vilka tekniker vi använder. Men hur försiktiga bör vi vara? När genetisk modifiering var en ny teknik, infördes ett moratorium som innebar att forskarna undersökte riskerna med bioteknik väldigt noga innan de fortsatte. Nu råder vetenskaplig konsensus om att biotekniken i växtförädling och djuravel i sig inte innebär några större risker än vad traditionella metoder gör. Men det betyder inte att alla tillämpningar är riskfria. Vi pratar med filosofiprofessor Sven Ove Hansson om försiktighetsprincipen, kritiken mot genmodifierade växter och hur avvägningar mellan risker och nytta bör avgöra vilka mål vi ska sätta upp i förädling och avel för framtiden.